תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. חברת StartPlan הנה חברה העוסקת בשירותים עסקיים, מאגרי מידע וסטארטאפים ומי שנמצאת בקדמת הטכנולוגיה והחדשנות בכל אחד מהתחומים בהם היא מתמחה (להלן: "StartPlan").

 2. מטרת רשימת הדיוור והמידע באתר המידע, הנה לחזק את הקשר עם לקוחות StartPlan ומתעניינים בכלל וקידום כללי של מטרות החברה, לרבות פרסום מוצרים ושירותים.

 3. אין באמור בפרסומים של רשימות הדיוור ו/או למשתתפים בכלל, משום המלצה של StartPlan לפעול בדרך כזו או אחרת וכל שימוש שיעשה בפרסומים ו/או במידע המפורסם על ידי StartPlan, יעשה על פי שיקול דעתי של המשמש ואחריות בלבד.

 4. כל אדם או גוף אשר בוחר להצטרף לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים מקבל עליו את תנאיו של תקנון זה ללא סייג או תנאי ולמען הסר כל ספק, השארת כתובת הדוא"ל שתשלח ל- StartPlan, אם תשלח ו/או התחברות באחת הדרכים האחרות, לרבות לאתר המידע, כפי שתתאפשר על ידי StartPlan מהווה אישור כי השולח/המתחבר (להלן: "המשתתף") נרשם לרשימת הדיוור של StartPlan.

 5. כל שנכתב בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה וכל שנכתב בתקנון זה בלשון נקבה מתכוון גם ללשון זכר, כל שבלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך.

 6. רשימת הדיוור או רשימת המשתתפים רשימה של נתונים אשר יאספו על כל אדם או גוף ואשר יאספו וישמרו על ידי StartPlan במאגר מידע ממוחשב אשר ברשותה ואשר יאוחסן על פי שיקול דעה של StartPlan על שרתים שלה או שרתים של צד שלישי כלשהו.

 7. משתתף המצטרף לרשימת הדיוור באתר StartPlan ו/או בכל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של StartPlan, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים הנה חינם וכל אדם ו/או גוף יכול וזכאי להצטרף לרשימה ולהשתתף.

 8. פרטי המשתתפים, כפי שיאספו על ידי StartPlan, ישמשו את חברת StartPlan בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו, אלא בהתאם להוראות כל דין.

 9. השימוש: בכפוף לאמור לעיל, תשתמש חברת StartPlan בפרטי המשתתפים, בהתאם לשיקול הבלעדי ובתוך כך, לרבות:

  1. תקשורת שוטפת עם חברת StartPlan ו/או מי מסוכניה ו/או אורגניה.

  2. עדכונים על פרסומים חדשים בנושא מאגרי המידע, תוכנה ופיתוח.

  3. עדכונים בדבר פרויקטים והזדמנויות הקשורות לחברת StartPlan.

  4. פרסומים, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק").

  5. Remarketing או כל אמצעי פרסום אחר.

 10. בהעברת כתובת הדוא"ל ו/או כל פרט מזהה אחר של המשתתף ל- StartPlan, מאשר המשתתף ומסכים כי:

  1. הוא מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של StartPlan ונותן את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל ולהלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של StartPlan.

  2. פרטיו יאספו על ידי StartPlan וישמרו לשם השימושים דלעיל ולהלן.

  3. חברת StartPlan תשמש בפרטים, כפי שיאספו על ידה, לשם שליחת דברי דואר ו/או דברי פרסומות מסחרית כהגדרתם בחוק ו/או לכל שימוש חוקי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  4. הוא מוותר על כל חובה חוקית של StartPlan בהתאם לחוק בכל הקשור למשלוח הודעות פרסומות ו/או פרסומת מסחרית.

  5. הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הודעות הדיוור, שמירת פרטיו ברשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים, כל טעות, מעשה או מחדל של StartPlan ו/או מי מטעמה בקשר עם פרטי המשתתף ו/או בקשר עם המסרים ו/או דברי הפרסומות אשר ישלחו אליו, אם ישלחו וכפי שישלחו על ידי StartPlan ו/או מי מטעמה.

  6. כל מידע אשר ייאסף ברשימת המשתתפים ישמש את StartPlan ובשום מקרה לא יחשב השימוש בו כפגיעה בפרטיות המשתתף ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7. אין באמור במידע אשר נשלח למשתתף על ידי StartPlan באמצעות הדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר משום המלצה מקצועית לפעול בכל צורה או דרך והשימוש בכל מידע אשר יימסר על ידי StartPlan במסרים אשר ישלחו על ידה, יעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ואחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או מי מטעמו ו/או מי אשר נמסר לו המידע ו/או כל מאן דהו אחר והוא משחרר את StartPlan מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל מין וסוג, אשר נגרם לו, אם נגרם כתוצאה מהשימוש במסרים ו/או במידע שנמסר על ידי StartPlan.

   למען הסר כל ספק, StartPlan ממליצה בחום להשתמש בשירותיו של יועץ מקצועי מיומן ומנוסה בתחום הרלוונטי לכם וזאת בטרם תפעלו בכל צורה או דרך.

 11. הסרה מרשימת הדיוור ו/או רשימת המשתתפים ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה אשר יצורף לכל דבר דואר ו/או מסר ו/או פרסום אשר ישלח על ידי StartPlan.

 12. בנוסף לאמור לעיל, יקבל המשתתף את הזכות וההרשאה להכנס לאתר המידע של StartPlan (להלן: "אתר המידע").

 13. אתר המידע יכלול מידע מקצועי בתחומי הפעילות של StartPlan וכן מידע שיווקי ו/או פרסומי בהתאם לשיקול דעתה של StartPlan.

 14. המידע אשר יפורסם באתר המידע, הנו מידע אשר StartPlan ראתה לנכון לפרסמו באתר המידע, אך אין באמור, ו/או במידע אשר מפורסם באתר המידע משום המלצה ו/או עצה לפעול באופן כזה או אחר וכל שימוש שיעשה המשתתף באתר המידע ו/או במידע שבוע ו/או בנתונים המפורסמים בו, יעשה על אחריות המשתתף והמשתתף משחרר בזה את StartPlan, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה בגין נזק אשר נגרם לו, אם נגרם לו כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר המידע ו/או בכלל המסופק על ידי StartPlan למשתתף.

 15. הכניסה לאתר המידע תיעשה על ידי שם משתמש וסיסמה שיסופקו על ידי StartPlan או התחברות באמצעות גוגל, פייסבוק או טוויטר. StartPlan שומרת לעצמה את הזכות, להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת ו/או לשנות את דרכי הכניסה לאתר המידע וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 16. המידע אשר ייאסף על ידי StartPlan, כפי שיימסר על ידי המשתמשים ישמש את StartPlan.

 17. במידת הצורך, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של StartPlan , תרשום StartPlan את רשימת המשתמשים כמאגר מידע רשום, וזאת בין היתר במידה ותידרש לכך על פי דין.

 18. זולת הדרכים המנויות לעיל, המשתתף זכאי ורשאי לבטל את התקשרותו לפי תקנון זה עם StartPlan על ידי מתן הודעה בכתב על כך ל- StartPlan בכתובת השקדים 18, הרצליה. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה אצל StartPlan יוסרו כל פרטי המשתמש מרשימת המשתתפים של StartPlan וכל זכויות המשתתף תופסקנה.

 19. StartPlan רשאית לא לאשר הצטרפותו של אדם או גוף לרשימת המשתתפים ו/או להסירו מרשימת המשתתפים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתהיה לה חובה לנמק את סיבת הסירוב.

 20. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לעדכן את פרטיו אצל StartPlan וזאת על מנת שיוכל להמשיך ולהנות מרשימת הדיוור ואתר המידע ו/או כל שירות / מוצר אחר כפי שתספק StartPlan למשתתפים.

 21. StartPlan רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות בכלל ו/או איזה חלק ממנה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה.

אל תפספסו את תכנית הסטארטאפים שלנו

בואו נקדם את הרעיון!

אל תפספסו. השאירו עכשיו פרטים וניצור אתכם קשר מיידי לתיאום פגישה.

בואו נקדם את הרעיון!

אל תפספסו. השאירו עכשיו פרטים וניצור אתכם קשר מיידי לתיאום פגישה.